szervezeti és működési szabályzat


I. Általános rész

1. Az Egyesület főbb adatai:

1.1 neve: Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület
1.1.1 rövidített név: BBME
1.2 székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 52.
1.3 ellenőrzés:Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség látja el.
1.4 alapítása: Az Egyesületet az alakuló taggyűlésen megjelent tagok alapították 2006.09.08.-án az Alapszabályban megfogalmazott közhasznú célok megvalósítása érdekében.
1.5 adószáma: 18125476-1-41
1.6 bírósági bejegyzésének száma és kelte: 12210. , 2006. október 2.

2. Az Egyesület működésének alapelvei:
2.1 Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SzMSz/ a Ptk., az 1989. évi II. törvény, az 1997. évi CLVI. törvény és a 2000. évi CI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.
2.2 A 2.1 pontban felsorolt szabályok, valamint az Egyesületre érvényes egyéb kötelező érvényű rendeletek Egyesületen belüli végrehajtását valamint a részletszabályokat a jelen SzMSz tartalmazza.

II. Szervezeti szabályzat

Az Egyesület legfelsőbb szerve a taggyűlés, amelyet valamennyi szavazati joggal rendelkező tag együtt alkotja. Az Egyesület ügyintéző testülete a háromtagú Elnökség, amelynek Elnöke látja el az Egyesület egyszemélyi képviseletét.

1. A taggyűlésre vonatkozó szabályok:

1.1A taggyűlés valamennyi szavazati joggal rendelkező tagból áll. A tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek. A rendes taggyűlés évente ülésezik, az üléseket az Elnök hívja össze. A taggyűlés napirendjét az Elnökség állítja össze, az Elnök terjeszti a taggyűlés elé és a taggyűlés elején köteles azt a megjelent tagokkal elfogadtatni.
1.2 Rendkívüli taggyűlést köteles az Elnök összehívni, ha azt a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 30%-a írásban kezdeményezi. A rendkívüli taggyűlés napirendjében az Elnökség köteles szerepeltetni a kezdeményezők napirendi javaslatait.
1.3 A rendkívüli- illetve a rendes taggyűlés határozatképes, ha a szavazójoggal rendelkező tagok több mint 50%-a jelen van. Ha a határozatképtelenség miatt elhalasztott taggyűlést 15 napon belül az Elnök az eredeti napirenddel ismételten összehívja, az a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
1.4 A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Egyesület Elnökének szavazata dönt.
1.5 A taggyűlés hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület megalakítása,
- az alapszabály megállapítása illetve módosítása,
- az Elnökség, az Elnök, a Felügyelő Bizottság és annak Elnöke négy évre szóló megválasztása,
- a sportfejlesztési terv jóváhagyása,
- a költségvetés-tervezet, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- az Elnöség éves beszámolójának elfogadása.
1.6 Kétharmados többség szükséges az alapszabály elfogadásához illetve módosításához, az éves beszámoló elfogadásához, az Egyesület megalakulásának, feloszlatásának illetve más szervezettel történő egyesülésének kimondásához.
1.7 A taggyűlés határozatait Határozatok Könyvében rögzíti, amely szabadon megtekinthető az Egyesület Elnökénél.

2. Az Elnökségre vonatkozó szabályok:

2.1Az Egyesület ügyintéző testülete a négytagú Elnökség.
Az Elnökség az alábbi tagokból áll:
- Elnök,
- három elnökségi tag.
2.2 Elnökségi tag nem lehet önkormányzati vagy országgyűlési képviselő, illetve politikai párt vezető testületének tagja.
2.3 Az Elnökség üléseit évente 2 alkalommal tartja minden félév első negyedében az Elnök meghívója alapján, a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. Meghívás alapján az elnökségi üléseken nem elnökségi tagok is részt vehetnek szavazati jog nélkül.
2.4 Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Döntéseit az Elnökségi Ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amelyet az alapszabályban meghatározott módon nyilvánosságra kell hozni.
2.5 Az elnökségi ülés határozatképes ha az Elnök és legalább egy elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
2.6 Az Elnökség tagjait a taggyűlés nyílt szavazással választja meg. Az Elnökség tagjainak mandátuma a megválasztásukat követő két évre szól, de az e célból összehívott rendkívüli taggyűlés az Elnökség bármely tagjának megbízatását előbb is megszüntetheti és egyidejűleg új elnökségi tagot választhat.
2.7 A tisztség egymás után korlátlan számú ciklusban betölthető.
2.8 Az Elnökség feladata és hatásköre:
- egyesületi tevékenység irányítása,
- Közgyűlés előkészítése,
- Tagok be- és kilépésének tárgyában döntés,
- költségvetés-tervezet, éves program kidolgozása, közhasznúsági jelentés elkészítése vagy elkészíttetése,
- az Egyesület sportfejlesztési tervének kidolgozása, munka- és ülésterv készítése, versenynaptár elfogadása,
- az Egyesület működési feltételeinek megteremtése,
- az Egyesület törvényes működésének biztosítása,
- fegyelmi jogkör gyakorlása, tagok kizárása az Egyesület soraiból,
- az Egyesület működési szabályzatának megállapítása,
- meghatározza az egyesületi tagdíj összegét.

3. Az Elnökség tagjaira vonatkozó szabályok:

3.1 Elnök:

3.1.1 Az Egyesület egyszemélyi képviseletét az Elnök látja el.
3.1.2 Az Elnököt a taggyűlés egyszerű többséggel választja meg.
3.1.3 Az Elnök mandátuma az Elnökség többi tagjához hasonlóan négy évre szól, de azzal megegyezően a rendkívüli taggyűlés határozata alapján a megbízatás hamarabb is megszüntethető.
3.1.4 A tisztség egymás után korlátlan számú ciklusban betölthető.
3.1.5 Az Egyesület Elnökének feladata és hatásköre:
- vezeti és szervezi az Elnökség munkáját,
- egy személyben képviseli, aláírásával jegyzi az Egyesületet harmadik személyek, hatóságok és a bíróság előtt,
- összehívja a taggyűlést és az Elnökségi üléseket,
- irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását,
- biztosítja az Egyesület törvényes működését, megteremti az ehhez szükséges feltételeket,
- intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket,
- rendelkezik a bankszámla felett az elnökség egy tagjával együtt,
- munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
- feladata olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szervek (taggyűlés és elnökség) döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- az Egyesület székhelyén biztosítja bárki számára az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés jogának gyakorlását előzetes időpontegyeztetés után.
- az Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, az alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól, beszámolóiról, valamint a vezető szervek határozatairól az érintetteket írásban vagy más igazolható módon, a nyilvánosságot az Interneten a www.bbme.hu honlapon tájékoztatja,
- ellenőrzési joga kiterjed az Egyesület teljes tevékenységére,
- tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi.

3.2 Elnökhelyettes:

- az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az Egyesületet. Az Elnökhelyettest az Elnökség választja tagjai közül.

3.3 Elnökség:

- az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,
- a határozatok előkészítésében és meghozatalában,
- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak
3.3.1 rendszeresen és tevékenyen részt vesz
- az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,
- a határozatok előkészítésében és meghozatalában,
- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében;
3.3.2 jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség felé terjeszteni;
3.3.3 felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott Elnökségi határozatokért kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította.

3.4 Felügyelő Bizottság

3.4.1 Feladata az egyesület alapszabályában rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel. Mandátuma négy évre szól.
A felügyelő bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság két tagját és Elnökét a Közgyűlés választja meg titkos szavazással.
A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, melyet az Elnöke legalább 8 nappal annak esedékességéig írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.
Ülései nyilvánosak kivéve, ha ez az Egyesület vagy mások jogait sértik. Zárt ülés elrendelését a Felügyelő Bizottság Elnöke kezdeményezheti alapos indokok alapján.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatait az érintettekkel írásban közli.
A határozatokat a határozatok könyvébe az Egyesület Elnöke köteles bejegyezni, az Egyesület honlapján hozzáférhetőek.

3.5 Szakosztályok

3.5.1 Az Egyesületben sportáganként szakosztályok működhetnek. A szakosztályok munkáját a szakosztályvezető irányítja, amely munkájáról az Elnökségnek számol be. A szakosztályvezetőt az Egyesület Elnöksége bízza meg.
3.5.2 A szakosztály feladata:
- az oktatás-nevelés,
- versenyek, mérkőzések rendezése, illetve a versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése,
- a szakosztály hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
- a szakosztály közreműködik az ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggő Egyesületi feladatok megvalósításában is.

3.5.3 A BBME szakosztályai:
- Japán harcművészetek Szakosztály
- Ír Sztepptánc Szakosztály
- Természet és Állatvédelmi Szakosztály

III. Működési szabályzat

1. Cégjegyzés, aláírás

1.1 Az Alapszabály értelmében az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az Elnök egy személyben írja alá a nevét.
1.2 Egyesületen belüli levelezésben, kiadványok, tájékoztatók esetén az Elnökség tagjai is aláírhatnak.

2. Utalványozás

2.1 Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan beérkező számlák utalványozása az Elnök hatáskörébe tartozik.

3. Bélyegzőhasználat

3.1 Az Egyesület nevét tartalmazó bélyegző az Elnök felelős őrzésében van, használata csak az Elnök aláírásával együtt érvényes.

3.2 Szakosztályi pecsét

3.2.1 A szakosztályi pecsétet kizárólag a szakosztály-vezető használhatja, kizárólag a szakosztály életének az irányítása céljából, egyéb ügyekben az egyesület elnöke jár el.
A szakosztályi pecsét nem használható semmilyen hitel, kötelezvény és egyéb, az egész egyesületet befolyásoló irat aláírására.
A szakosztály-vezető teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a pecsét használatából adódó igények rendezéséért.
3.2.2 A szakosztályi pecsétek számozott pecsétek, melyeket a szakosztály-vezető vesz át. A pecsétek jogos használóinak névsorát egyesületünk a honlapján teszi közzé.
A pecsét kizárólag aláírással együtt érvényes, melyről az aláírás és pecsétlenyomat mintákat az Elnök őrzi és segédkezik bármely hitelesítési folyamatban.
A nem megfelelő aláírással ellátott pecsétlenyomat és az aláírás nélküli pecsétlenyomat használatából adódó követeléseket, valamint a pecsét nélküli aláírással ellátott iratokat egyesületünk nem ismeri el hitelesnek.

4. Az Egyesületen belül működő értekezletek rendje

4.1 A taggyűlést évente egyszer az Elnök hívja össze az Alapszabályban meghatározott rend szerint.
4.2 Az Elnökségi Ülések összehívása az Elnök feladata minimum évenként két alkalommal, de ha valamely határozat vagy az Elnökség hatáskörébe utalt döntés nem tűr halasztást, az Elnök az Elnökségi Ülést ennél gyakrabban, akár sürgősséggel is összehívhatja. Az Elnökség ülésein meghívottak is részt vehetnek, de ők szavazati joggal nem rendelkeznek.
4.3 Az Elnökség az Egyesület irányításával összefüggő feladatai egyeztetése céljából vezetőségi értekezletet tarthat. Az értekezlet összehívását bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. A vezetőségi értekezletet az Elnök vezeti le, de elfogadásra kötelezett napirenddel és jegyzőkönyv-vezetési kötelezettséggel ezek az alkalmak nem rendelkeznek.

Budapest, 2006. szeptember 8.,
módosítva: Budapest, 2010. december 17.